Vedtekter

Vedtekter for Taubanen Barnehage AS
Utformet på Grua, 14.09.2016 – Revidert til barnehageformål etter styremøte, 13.12.2016. Revidert etter styremøte 26.02.18 i forhold til vedtak om foreldrebetaling. Revidert  etter styremøte 27.06.19 i forhold til foreldrebetaling og opptakskriterier. Revidert etter styremøte 04.08.21 i forhold til åpningstid og foreldrebetaling. Revidert etter styremøte 20.08.23 i forhold til foreldrebetaling og opptakskriterier. Revidert etter styremøte 12.03.24 i forhold til opptakskriterier.

§ 1 SELSKAPETS FIRMANAVN
Selskapets navn er Taubanen Barnehage AS.

§ 2 FORRETNINGSKOMMUNE
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i LUNNER kommune.

§ 3 SELSKAPETS VIRKSOMHET
Selskapet er en familiebarnehage, og skal tilby tjenester i tråd med gjeldende lovverk for barnehager.

§ 4 AKSJEKAPITAL
Selskapets aksjekapital er NOK 30 000,-, fordelt på 10 aksjer.
Hver aksje er pålydende NOK 3000,00.

§ 5 SIGNATUR
Styrets leder alene skal ha signaturrett i selskapet.

§ 6 GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 7 AKSJEEIERREGISTRERING
Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

§ 8 LOVGIVING
For øvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

§ 9 ÅPNINGSTIDER
Barnehagens åpningstider er 7.00 – 17.00. For sen henting kan medføre bot på kr 500,-.
Barnehagen er stengt lørdager, søndager og helligdager samt julaften og nyttårsaften.
Barnehagen er stengt i påsken, romjulen, 5 planleggingsdager og hele juli måned.

§ 10 BARNEHAGEOPPTAK
Opptak til Taubanen Barnehage foregår etter følgende prioritering:

Barnehageloven § 12 a. Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

(Prioriteringer under hvert punkt er: 1. fem-dagers plass/ 2. fire-dagers plass/ 3. tre-dagers plass)

  1. Barn med rett til prioritet etter barnehagelovens §13. (Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester)
  2. Søsken til barn som har plass i Taubanen Barnehage og som har rett på barnehageplass etter barnehagelovens §12a.
  3.  Søsken til barn som har plass i Taubanen Barnehage og som ikke har rett på barnehageplass etter barnehagelovens §12a
  4. Barn/barnebarn av ansatte uavhengig om de har rett på plass eller ikke
  5. Yngste barn av de som har rett på barnehageplass etter barnehagelovens §12a
  6. Eldste barn av de som ikke har rett på barnehageplass etter barnehagelovens §12a
  7. Ved opptak utover dette følges kommunale anbefalinger så langt det er mulig

§ 11 OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS (hele eller deler av tilbudet)
Plass i barnehagen må sies opp skriftlig til eier med minst en måneds varsel.
Det er full betaling i oppsigelsestiden på en måned.
Blir plassen sagt opp etter 1. april må det betales kontingent ut barnehageåret.
Oppsigelse skal foregå skriftlig og begrunnes.
Oppsigelse blir gjeldende fra den 1. førstkommende måned.

§ 12 FORELDREBETALING
Betalingsfrist er den 1. hver måned.
Ved manglende betaling kan eier si opp plassen med en måneds skriftlig varsel.

Priser:
Antall dager               Pris for opphold            Kostpenger
5 dagers plass                  3000 kr                        400 kr
4 dagers plass                  2400 kr                        320 kr
3 dagers plass                 1800kr                          240 kr

Ved opptak av barn med mindre enn tre dagers plass, avtales pris individuelt med foresatte.

§ 13 Endring av barnehageplass
Foresatte kan søke om økning eller redusering i antall oppholdsdager i løpet av barnehageåret.
Innvilgelse eller avslag av slik søknad foretas av barnehagens eier.
Søknad og svar skal være skriftlig og begrunnes.
Avslag om redusering i antall oppholdsdager utenom hovedopptaket gir ikke grunnlag for klagerett.