Fleksibel og eventyrlig – våre kjerneverdier

FLEKSIBEL

Vi er fleksible ovenfor hver families individuelle behov så sant det lar seg gjennomføre. Er dere avhengig av togtider i forhold til når dere kan hente og levere?  Har dere andre behov som barnehagen kan være med å legge til rette for slik at hverdagen deres går opp? Ta kontakt med oss så finner vi en løsning.

I hverdagen i barnehagen legger vi vekt på å være fleksible med hverandre – både barn og voksne. Vi skal vise raushet ovenfor hverandre og alle som er i barnehagen skal oppleve å bli sett og tatt på alvor. Barn lærer raushet og fleksibilitet ved at de voksne er gode eksempler og veileder barna når det oppstår behov for det.

Barnehageloven § 1 Formål«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» 

EVENTYRLIG

Taubanen barnehage skal være et eventyrlig sted for både store og små. Vi tar oss tid til å undre oss over alt det eventyrlige og spennende som finnes av både store og små ting i en barnehagehverdag.

I hverdagen og leken både inne og ute finnes det gylne muligheter til undring, nysgjerrighet og masse læring. Målet er lærelyst og læreglede som barna kan ta med seg videre i livet. I Taubanen barnehage legger vi vekt på å skape rom i hverdagen til å la barna undre seg, undersøke og lære mer om akkurat det de viser interesse for å lære noe om. Med utgangspunktet i barnas egen lek skal lydhøre og anerkjennende voksne i vår barnehage legge til rette for læring på barnas egne premisser. I enhver hverdagssituasjon finnes det noe eventyrlig og spennende man kan dra lærdom av.

Eventyr, fortellinger og dramatiseringer vil i stor grad danne utgangspunkt for læring i mer tilrettelagte pedagogiske opplegg i Taubanen barnehage. For alle barn er rollelek en naturlig kilde til læring og utforsking av verden. Det er i rolleleken barna viderefører, utforsker og reflekterer over alt det eventyrlige verden har å by på.

Barnehageloven § 1 Formål: «Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. »