Pedagogisk grunnsyn i Taubanen barnehage

I Taubanen barnehage legger vi vekt på å være lydhøre voksne som legger til rette for barns utvikling på barnas premisser. Barns medvirkning, nysgjerrighet og undring står i fokus. Det er de voksnes ansvar å møte barna der de er og bli kjent med hvert barn som likeverdige individer.

Barnas innspill i forhold til hverdagen i barnehagen skal tas på alvor i vår barnehage. Selv helt små barn forteller tydelig med kroppsspråk og mimikk hva de føler i en gitt situasjon. Det er de voksnes ansvar å tolke disse signalene og ta hensyn til barnas innspill i en barnehagehverdag.

Det at barn skal ha medvirkning på egen hverdag må ikke tolkes dit hen at det er barna som skal bestemme alt. Det er viktig med tydelige voksne som setter grenser og lager rammer som er til det beste for barna. Barn finner trygghet og forutsigbarhet i tydelige rammer. Det er innenfor disse rammene at barna har medvirkning. I det øyeblikket barna opplever at de har en egen verdi i fellesskapet – har barna medvirkning i sitt eget liv.

I det pedagogiske arbeidet i Taubanen barnehage legger vi mer vekt på dokumentasjon av hva som er gjort enn det å planlegge pedagogiske opplegg i detalj. Dersom barna viser interesse for et annet tema enn det som står på planen, er det alltid barnas undring som skal være utgangspunktet for hva som blir tema. Tilstedeværende og anerkjennende voksne fører det pedagogiske opplegget videre uavhengig av hva som opprinnelig er planlagt.

I løpet av et år skal helheten i det pedagogiske opplegget gjenspeile de føringer som både barnehageloven og rammeplanen for barnehager setter for barnehagens innhold.

Barnehageloven § 2 – Barnehagens innhold

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Rammeplanen for barnehager kap. 1 – Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.